umraniye escort Porno izle turk porno escort istanbul escort samsun escort kayseri escort bodrum escort elazig escort konya escort malatya escort bursa escort antalya escort konya
خانه / دین و مذهب / هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند! / شایعه ۰۰۱۳

هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند! / شایعه ۰۰۱۳

متن شایعه

 

” حدیث شریف از امام حسین (ع):
ما از تبار قریش هستیم , هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند…

روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از بدترین دشمنان ما بدتر است. ایرانیها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد, زنانشان را به کنیزی اعراب به فروش رسانید و مردانشان را به غلامی و بردگی اعراب گماشت…. از بیانات امام حسین(ع) امام سوم شیعیان.
«سفینه البحار و مدینه الاحکام و الاثار ترجمه ی شیخ عباس قمی صفحه ۱۶۴» “

 


پاسخ شایعه

 

۱- ﺗﺮﺟﻤﻪ، اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد از جمله ﻗﺴﻤﺖ “ﺑﯿﺎن” ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ، ﮐﻼم اﻣﺎم (ع) ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ رواﯾﺖ اﺳﺖ !

 

۲- رواﯾﺖ از اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) اﺳﺖ نه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع)!

 

۳- از ﺟﻤﻠﻪ : «ﺳﻮء رأی اﻟﺜﺎﻧﯽ» ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، رﻓﺘﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﻓﺎرس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اشتباها ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و بخش اﻋﺘﺮاض اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ (ع) ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم را هم ﺣﺬف نموده اﺳﺖ !

 

۴- ایشان ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﺮﯾﻤﺎن ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ را اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﺠﻢ ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﮐﺮﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻏﻮﺷﺸﺎن را ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﮔﺸﻮده و اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده‌اﻧﺪ و ﻣﻦ ﺣﻖ ﺧﻮدم و ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ را از آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪم .

 

۵- ﻫﯿﭻ ﻟﻐﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل “ﻋﺠﻢ” را ﺑﻪ “اﯾﺮاﻧﯽ” ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻋﺒﺎرت «روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺮﺑﯽ از ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮاﺳﺖ …» ﺟﺰء ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه کتاب نسبت ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۶- ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ:
اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) می فرمایند:
«ﻣﺎ ﻗﺮﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﻋﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻋﺠﻢ».

* ﯾﻌﻨﯽ :
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﻤﺪوح و ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺸﻨﺪ ﭼﻪ ﻋﺮب و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﺬﻣﻮﻣﻨﺪ ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب و ﭼﻪ ﻋﺮب .

 

۷- رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﺪح اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﻣﺪه و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ آن را ﺣﺬف ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : «اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻋﺠﻢ و ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ﻧﺎزل ﻣﯽ‌ﺷﺪ، ﻋﺮب ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽ‌آورد،‌ و ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻋﺮب ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻋﺠﻢ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺠﻢ».

 

۸- ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻋﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎم از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ دارای ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .

 

۹- نه تنها در ﻫﯿﭻ رواﯾﺘﯽ ﻧﮑﻮﻫﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه است، بلکه ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﻗﺮآن و روح ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ص) ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﻮد : «ﻫﯿﭻ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺮ ﻋﺠﻢ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮاﻣﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ» ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

 

۱۰- واژه ﻋﺠﻢ در ﻟﻐﺖ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ دارد و ﻣﺮاد از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﺎن ﻣﺮاد ﺧﻮد ﮔﻨﮓ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ.

 

۱۱- ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 

۱۲- در ﺳﻄﺮ آﺧﺮ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب دﻗﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺤﮑﻢ واﻵﺛﺎر، ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻷﺣﮑﺎم واﻵﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﻠﺪ آن ﻫﻢ آدرس دﻫﯽ ﻧﺸﺪه، ﮐﻪ ﺟﻠﺪ دوم اﺳﺖ .

 

منبع: http://www.pasokhgoo.ir/node/5353

 

 

لینک کوتاه این شایعه : http://wikihoax.org/7hUOm

“ویکی هوآکس، مرجع تخصصی پاسخگویی به شایعات“

تلگرام ویکی هوآکس

اینستاگرام ویکی هوآکس

این مطلب را هم چک کنید

ترک خوردن زمین و جوشیدن خون در کعبه در روز عاشورا / شایعه ۰۳۸۳

متن شایعه ترک خوردن زمین و جوشیدن خون درکعبه امروز عاشورا ۹۶. پای کعبه امروز صبح حدود اذان صبح به وقت مکه ی مکرمه روزعاشورا زمین میلرزه و . . .

یک دیدگاه

  1. عاشق این وبسایت شدم من. عالی هستید شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Change Language
?>