دین و مذهب

هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند! / شایعه ۰۰۱۳

متن شایعه

 

” حدیث شریف از امام حسین (ع):
ما از تبار قریش هستیم , هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند…

روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از بدترین دشمنان ما بدتر است. ایرانیها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد, زنانشان را به کنیزی اعراب به فروش رسانید و مردانشان را به غلامی و بردگی اعراب گماشت…. از بیانات امام حسین(ع) امام سوم شیعیان.
«سفینه البحار و مدینه الاحکام و الاثار ترجمه ی شیخ عباس قمی صفحه ۱۶۴» “

 


پاسخ شایعه

 

۱- ﺗﺮﺟﻤﻪ، اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد از جمله ﻗﺴﻤﺖ “ﺑﯿﺎن” ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ، ﮐﻼم اﻣﺎم (ع) ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ رواﯾﺖ اﺳﺖ !

 

۲- رواﯾﺖ از اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) اﺳﺖ نه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع)!

 

۳- از ﺟﻤﻠﻪ : «ﺳﻮء رأی اﻟﺜﺎﻧﯽ» ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، رﻓﺘﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﻓﺎرس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اشتباها ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و بخش اﻋﺘﺮاض اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ (ع) ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم را هم ﺣﺬف نموده اﺳﺖ !

 

۴- ایشان ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﺮﯾﻤﺎن ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ را اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﺠﻢ ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﮐﺮﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻏﻮﺷﺸﺎن را ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﮔﺸﻮده و اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده‌اﻧﺪ و ﻣﻦ ﺣﻖ ﺧﻮدم و ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ را از آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪم .

 

۵- ﻫﯿﭻ ﻟﻐﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل “ﻋﺠﻢ” را ﺑﻪ “اﯾﺮاﻧﯽ” ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻋﺒﺎرت «روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺮﺑﯽ از ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮاﺳﺖ …» ﺟﺰء ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه کتاب نسبت ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۶- ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ:
اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) می فرمایند:
«ﻣﺎ ﻗﺮﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﻋﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻋﺠﻢ».

* ﯾﻌﻨﯽ :
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﻤﺪوح و ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺸﻨﺪ ﭼﻪ ﻋﺮب و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﺬﻣﻮﻣﻨﺪ ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب و ﭼﻪ ﻋﺮب .

 

۷- رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﺪح اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﻣﺪه و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ آن را ﺣﺬف ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : «اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻋﺠﻢ و ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ﻧﺎزل ﻣﯽ‌ﺷﺪ، ﻋﺮب ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽ‌آورد،‌ و ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻋﺮب ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻋﺠﻢ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺠﻢ».

 

۸- ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻋﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎم از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ دارای ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .

 

۹- نه تنها در ﻫﯿﭻ رواﯾﺘﯽ ﻧﮑﻮﻫﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه است، بلکه ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﻗﺮآن و روح ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ص) ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﻮد : «ﻫﯿﭻ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺮ ﻋﺠﻢ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮاﻣﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ» ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

 

۱۰- واژه ﻋﺠﻢ در ﻟﻐﺖ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ دارد و ﻣﺮاد از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﺎن ﻣﺮاد ﺧﻮد ﮔﻨﮓ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ.

 

۱۱- ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 

۱۲- در ﺳﻄﺮ آﺧﺮ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب دﻗﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺤﮑﻢ واﻵﺛﺎر، ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻷﺣﮑﺎم واﻵﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﻠﺪ آن ﻫﻢ آدرس دﻫﯽ ﻧﺸﺪه، ﮐﻪ ﺟﻠﺪ دوم اﺳﺖ .

 

منبع: http://www.pasokhgoo.ir/node/5353

 

 

لینک کوتاه این شایعه : http://wikihoax.org/7hUOm

“ویکی هوآکس، مرجع تخصصی پاسخگویی به شایعات“

تلگرام ویکی هوآکس

اینستاگرام ویکی هوآکس

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن