اگر کسی در حالت سکته قرار گرفت با سوزن سر انگشتان و لاله گوش او را زخمی کنید