منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
ذوب شدن چراغ راهنمایی بر اثر گرمای هوا