تدریس خصوصی زبان کره ای
دین و مذهب

هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند!

آنچه در این مطلب خواهید خواند نمایش

متن شایعه

” حدیث شریف از امام حسین (ع):
ما از تبار قریش هستیم , هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند…روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از بدترین دشمنان ما بدتر است. ایرانیها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد, زنانشان را به کنیزی اعراب به فروش رسانید و مردانشان را به غلامی و بردگی اعراب گماشت…. از بیانات امام حسین(ع) امام سوم شیعیان. «سفینه البحار و مدینه الاحکام و الاثار ترجمه ی شیخ عباس قمی صفحه ۱۶۴» “

 پاسخ شایعه

 ۱- ﺗﺮﺟﻤﻪ، اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد از جمله ﻗﺴﻤﺖ “ﺑﯿﺎن” ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ، ﮐﻼم اﻣﺎم (ع) ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ! منبع

 ۲- رواﯾﺖ از اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) اﺳﺖ نه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع)!

 ۳- از ﺟﻤﻠﻪ : «ﺳﻮء رأی اﻟﺜﺎﻧﯽ» ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، رﻓﺘﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﻓﺎرس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اشتباها ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و بخش اﻋﺘﺮاض اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ (ع) ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم را هم ﺣﺬف نموده اﺳﺖ !

 ۴- ایشان ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﺮﯾﻤﺎن ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ را اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﺠﻢ ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﮐﺮﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻏﻮﺷﺸﺎن را ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﮔﺸﻮده و اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده‌اﻧﺪ و ﻣﻦ ﺣﻖ ﺧﻮدم و ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ را از آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪم .

 ۵- ﻫﯿﭻ ﻟﻐﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل “ﻋﺠﻢ” را ﺑﻪ “اﯾﺮاﻧﯽ” ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻋﺒﺎرت «روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺮﺑﯽ از ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮاﺳﺖ …» ﺟﺰء ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه کتاب نسبت ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ۶- ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ:
اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) می فرمایند:
«ﻣﺎ ﻗﺮﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﻋﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻋﺠﻢ».

* ﯾﻌﻨﯽ :
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﻤﺪوح و ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺸﻨﺪ ﭼﻪ ﻋﺮب و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﺬﻣﻮﻣﻨﺪ ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب و ﭼﻪ ﻋﺮب .

 ۷- رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﺪح اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﻣﺪه و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ آن را ﺣﺬف ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : «اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻋﺠﻢ و ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ﻧﺎزل ﻣﯽ‌ﺷﺪ، ﻋﺮب ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽ‌آورد،‌ و ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻋﺮب ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻋﺠﻢ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺠﻢ».

 ۸- ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻋﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎم از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ دارای ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .

 ۹- نه تنها در ﻫﯿﭻ رواﯾﺘﯽ ﻧﮑﻮﻫﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه است، بلکه ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﻗﺮآن و روح ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ص) ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﻮد : «ﻫﯿﭻ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺮ ﻋﺠﻢ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮاﻣﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ» ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

 ۱۰- واژه ﻋﺠﻢ در ﻟﻐﺖ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ دارد و ﻣﺮاد از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﺎن ﻣﺮاد ﺧﻮد ﮔﻨﮓ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ.

 ۱۱- ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 ۱۲- در ﺳﻄﺮ آﺧﺮ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب دﻗﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺤﮑﻢ واﻵﺛﺎر، ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻷﺣﮑﺎم واﻵﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﻠﺪ آن ﻫﻢ آدرس دﻫﯽ ﻧﺸﺪه، ﮐﻪ ﺟﻠﺪ دوم اﺳﺖ .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

لطفا در مرورگر خود افزونه adblocker را جهت مشاهده این سایت، غیرفعال کنید!